Dịch vụ kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy của chúng tôi bao gồm:

 

1.Kiểm tra thẩm thấu (PT) – QT No. 01/NDT.P02-PT

2. Kiểm tra từ tính (MT) – QT No. 01/NDT.P03-MT