DỊCH VỤ KIỂM TRA THỬ TẢI CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

 

1. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho dây cáp – QT No.001-14MK

2. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho xích treo – QT No.001-14MK

3. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho cáp vải – QT No.001-14MK 

4. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho khoen xích – QT No.001-14MK

5. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho móc cẩu – QT No.001-14MK

6. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho xuyến đơn và xuyến đôi – QT No.001-14MK 

7. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Container – QT No.002-15MK

8. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Open top container QT No.002-15MK

9. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Office container – QT No.002-15MK

10. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Hafl height containerQT No.002-15MK

11. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Long basket QT No.002-15MK 

12. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Rubbish skip – QT No.002-15MK

13. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Tote tankQT No.002-15MK

14. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Gas rackQT No.002-15MK

15. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Oxy Rack QT No.002-15MK

16. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Acetylenne rack – QT No.002-15MK 

17. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Gennerator frame – QT No.002-15MK 

18. Dịch vụ kiểm tra thử tải cho Air compressor frame – QT No.002-15MK